బ్రహ్న చర్యమనగా ఏమిటో తెలుసుకోండి

ఓం శ్రీ రామ్ ఓం శ్రీ రామ్  ఓం శ్రీ రామ్ 
బ్రహ్న చర్యమనగా ఏమిటో తెలుసుకోండి 

సర్వేజనా సుఖోనోభవంతు
 
 
బ్రహ్మచర్య వ్రతమును పాటించుచు మనోనిగ్రహముతో మత్పరాయణుడై నిశ్చలుడై యుండవలెను 
భగవద్గీత లో భగవానుడు తెలియపరిచారు మీఇరు ఒక్కసారి వినండి – వినమనిచెప్పండి