శివధనస్సు

 ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్     ఓం శ్రీ రామ్ 
ప్రాంజలి ప్రభ – శివధనస్సు 
 
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు