శ్రీ లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట!

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ – భక్తి ప్రభ 
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 
                శ్రీ లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట!
(పోతనామాత్యుడు…భాగవతం ..అష్టమ స్కంధము.)
కొన్ని పద్యాలు,  భావములు వినండి 
 మనస్సు ప్రాశాంతముఆ ఉంచు కొండి