ఓం నమః శివాయ ! 🌹🕉🌹  🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉 అస్య శ్రీశివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభ యోగీశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ సదాశివరుద్రో దేవతా, హ్రీం శక్తిః, రం కీలకం, శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజం, శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థే శివకవచస్తోత్రజపే వినియోగః || 🕉🕉🕉 *కరన్యాసః ||* 🕉🕉🕉 ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం హ్రీం రాం…

ఓం శ్రీ రాం – శ్రీ మాత్రేనమ: వరలక్ష్మి వ్రత పూజ విధానము ఆచమనం : (పై మూడు మంత్రములతో పంచపాత్రలోని నీటిని ఉద్ధరిణితో చేతిలో పోసుకొని తీసుకోవాలి) ఓం కేశవాయ స్వాహా ఓం నారాయణాయ స్వాహా ఓం మాధవాయ స్వాహా గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః…

  సుందరే సుందరో రామ: సుందరే సుందరీ కథ: సుందరే సుందరీ సీత సుందరే సుందరం వనం సుందరే సుందరం కావ్యం సుందరే సుందరం కపి: సుందరే సుందరం మంత్రం సుందరే కిం న సుందరం? పెద్దలైనవారు సుందరకాండ గురించి ఈ మాట అన్నారు, ఇది వాల్మీకి మహర్షి రచించిన శ్లోకం కాదు.  రాముడు సుందరాతి…

ఇందులో సంస్కృత పదాలు పొదగబడటంవల్ల శబ్దశక్తి, మంత్రశక్తి కలిగి ఉంది. అందువల్లనే ఈ దండకం శ్రద్ధగా పారాయణ చేసినవారికి కోరిన కోర్కెలు తీర్చటంలో చాలా ప్రభావశాలిగా ఉన్నది. ఈ దండకాన్ని నిష్టతో పఠించినట్లయితే, సర్వపాపాలూ నశిస్తాయి. బాధలు, భయాలు, అనారోగ్యాలూ ఉండవు. భోగభాగ్యాలు వరిస్తాయి. సకల సంపదలూ కల్గుతాయి.  భూతప్రేత పిశాచ రోగ శాకినీ డాకీనీ గాలిదయ్యంబులు దరికి చేరవు..!! దండకం…

ఓం శ్రీ రాం     ఓం శ్రీ రాం     ఓం శ్రీ రాం  ప్రాంజలి ప్రభ – నమో నమో శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశ.  సర్వేజనా సుఖినోభవంతు మంచి మాట ప్రతివోక్కరి మనస్సుకు వెన్నల బాట                       …

అయోధ్యా పుర నేతారం మిథిలా పుర నాయికాం ! రాఘవాణాం అలంకారం వైదేహీనాం అలంక్రియాం !! రఘూణం కుల దీపం చ నిమీనం కుల దీపికం ! సూర్య వంశ సముద్భూతమ్ సోమ వంశ సముద్భవాం !! పుత్రం దశరథస్యాద్యమ్ పుత్రీం జనక భూపతే! వసిష్టాను మతాచారం శతానంద మతానుగం !! కౌసల్యా గర్భ సంభూతం…