ఓం || సహస్రశీర్’షం దేవం విశ్వాక్షం’ విశ్వశం’భువమ్ | విశ్వం’ నారాయ’ణం దేవమక్షరం’ పరమం పదమ్ | . విశ్వతః పర’మాన్నిత్యం విశ్వం నా’రాయణగ్‍మ్ హ’రిమ్ | విశ్వ’మేవేదం పురు’ష-స్తద్విశ్వ-ముప’జీవతి | . పతిం విశ్వ’స్యాత్మేశ్వ’రగ్ం శాశ్వ’తగ్‍మ్ శివ-మచ్యుతమ్ | నారాయణం మ’హాఙ్ఞేయం విశ్వాత్మా’నం పరాయ’ణమ్ | . నారాయణప’రో జ్యోతిరాత్మా నా’రాయణః ప’రః |…

||శ్రీ రామపంచరత్నం || కంజాయతపత్రాయతలోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వలకుండలాయ | కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయ స లక్ష్మణాయ || విద్యున్నిభాంబోధ సువిగ్రహాయ విద్యాధరైసంస్తుతసద్గుణాయ | వీరావతారాయ విరోధిహర్త్రే నమోస్తు రామాయ స లక్ష్మణాయ || సంసక్తదివ్యాయుధ కార్ముకాయ సముద్రగర్వాపహరాయుధాయ | సుగ్రీవమిత్రాయ సురారిహంత్రే నమోస్తు రామాయ స లక్ష్మణాయ || పీతాంబరలాంకృతమధ్యకాయ పితామహేంద్రామరవందితాయ | పిత్రే స్వభక్తస్య…

లక్ష్మీనృసింహ అష్టోత్తర శత నామావళిః‌ ఓం నారసింహాయ నమః ఓం మహాసింహాయ నమః ఓం దివ్యసింహాయ నమః ఓం మహాబలాయ నమః ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః 5 ఓం మహాదేవాయ నమః ఓం స్తంభజాయ నమః ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః ఓం రౌద్రాయ నమః ఓం సర్వాద్భుతాయ నమః 10 ఓం శ్రీమతే నమః ఓం…

ఓం శ్రీ రామ్ – శ్రీ మాత్రేనమ : – శ్రీ కృష్ణాయనమ: ఆనందం – ఆరోగ్యం – ఆధ్యాత్మికం అక్షర గోవిందనామాలు (1) రచయిత : mallapragada శ్రీదేవి రామకృష్ణ అనాధరక్షక గోవిందా, ఆపద్భాంధవ గోవిందా అనంత రూప గోవిందా, ఆనందదాయక గోవిందా అభిషేక ప్రియ గోవిందా, ఆపన్నివార గోవిందా అలుపే తెలియని గోవిందా,…

।। శ్రీః ।। ।। శ్రీగణేశపంచరత్నం।। ముదా కరాత్తమోదకం సదా విముక్తిసాధకం కలాధరావతంసకం విలాసిలోకరక్షకం। అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకం।।1।। భావము : సంతోషముతో (మోదముతో) మోదకములను రెండు చేతులా గ్రహించి, సదా విముక్తిని (మోక్షమును) కలుగజేసెడి, అందుకు గుర్తుగా చంద్రవంకను ధరించెడి, విలాసించుచు లోకములను రక్షించెడి శ్రీ వినాయకునకు నమస్కారము. నాయకులు…

కాశీవిశ్వనాథాష్టకం -తాత్పర్యం ******************* గంగాధరుడు  గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం, గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం నారాయణ ప్రియ మనంగ మదాపహారం వారాణసీ పుర పతిం భజ విశ్వనాథం తాత్పర్యం: ************ గంగా నదీ అలలను తన జటాఝూటంలో అందంగా కలిగిన, తన ఎడమ వైపు పార్వతీ దేవి ఎల్లప్పుడూ శోభించే, శ్రీహరికి…

🕉 *లింగాష్టకం యొక్క అర్థం*🕉  *బ్రహ్మమురారిసురార్చిత లింగం*  బ్రహ్మ ,విష్ణు , దేవతల చేత పూజింపబడ్డ లింగం..!!  *నిర్మల భాషిత శోభిత లింగం*  నిర్మలమైన మాటల చేత అలంకరింపబడ్డ లింగం..!!  *జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం*  జన్మ వల్ల పుట్టిన బాధలను నాశనం చేసే లింగం..!!  *తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం*  ఓ సదా శివ…

ఓం నమః శివాయ ! 🌹🕉🌹  🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉 అస్య శ్రీశివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభ యోగీశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ సదాశివరుద్రో దేవతా, హ్రీం శక్తిః, రం కీలకం, శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజం, శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థే శివకవచస్తోత్రజపే వినియోగః || 🕉🕉🕉 *కరన్యాసః ||* 🕉🕉🕉 ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం హ్రీం రాం…

ఓం శ్రీ రాం – శ్రీ మాత్రేనమ: వరలక్ష్మి వ్రత పూజ విధానము ఆచమనం : (పై మూడు మంత్రములతో పంచపాత్రలోని నీటిని ఉద్ధరిణితో చేతిలో పోసుకొని తీసుకోవాలి) ఓం కేశవాయ స్వాహా ఓం నారాయణాయ స్వాహా ఓం మాధవాయ స్వాహా గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః…

  సుందరే సుందరో రామ: సుందరే సుందరీ కథ: సుందరే సుందరీ సీత సుందరే సుందరం వనం సుందరే సుందరం కావ్యం సుందరే సుందరం కపి: సుందరే సుందరం మంత్రం సుందరే కిం న సుందరం? పెద్దలైనవారు సుందరకాండ గురించి ఈ మాట అన్నారు, ఇది వాల్మీకి మహర్షి రచించిన శ్లోకం కాదు.  రాముడు సుందరాతి…