భార్యాభర్తల అనుబంధం గురించి కొన్ని అమృత వాక్యాలు మీకోసం…! చదవండి 1 . నీకెంత అదృష్టం కలసి వచ్చినా నువ్వెంత కష్టం చేసే వాడివే అయినా నీ భార్య సహకారం లేనిదే నువ్వే రంగంలోనూ రాణించలేవు. 2 . తన భర్త ఆదాయం, ఖర్చులను గమనిస్తూ… తనకు సంబంధించిన ఖర్చులను తగ్గించుకునే భార్య నిజంగా ఓ…

    రాధ-కృష్ణ   శంకర్ శాస్త్రి గారు రాధ-కృష్ణ పురంలో ఉన్న రాధ-కృష్ణ మందిరములో లో నిత్య పూజలు చేయుటకు వచ్చి అక్కడె స్తిరపడినారు. భక్తులకు మంచి చెడ్డ విషయాలు, మంచిరోజులు గురించి చెప్పేవారు. అవూరిలొ పెళ్లి కానీ, ఉపనయనాలు గాని, గ్రుహప్రవేశములు కాని, సత్యనారాయణవ్రతముకు గాని, ప్రతివిషయములో అవూరి ప్రజలకు తనవంతు సహాయము చేస్తూ…

అనుభందం   దేవాలయములో ఉపన్యాసం వినటానికి రోజూ  పరందామయ్య్యగారు, భార్యతో వచ్చి వినేవారు అదే రోజు స్త్రీ పురుషులు గురించి చెపుతున్నారు రామకృష్ణ శర్మగారు, అందరూ సావధానముగా కూర్చొని వింటున్నారు .     ఆదిపరాశక్తి దృష్టిలొ  సృష్టి ధర్మంగా స్త్రీ పురుషులు సమానమే, స్త్రీ పురుషుల వివక్షత సృష్టించినది కలియుగమే, ఆశయాల కోశమ్ ఇరువురు శ్రమించడం సహజమే,…

 ఓంశ్రీరాం శ్రీ మాత్రేనమ:- చిన్న కధలు  (ఆనందం – అనారోగ్యం – ఆధ్యాత్మికం )  మెసేజ్ పెళ్లి మాష్టర్ డిగ్రి తర్వాత పి. హెచ్. డి. పొందిన మనిపూస, యాడాదిగా సైన్స్ లేక్చిరర్గా పని చేస్తున్నా శ్రీనివాస, తల్లితండ్రులు పోగొట్టుకున్న పిన్నిదగ్గర పెరిగిన పూస, శ్రీనివాసుకు పెళ్లి చేయాలని బాబాయి కలిగింది ఆశ.     అమ్మాయి బాగుండటంవల్ల నీ…

                       ప్రకృతి  దృశ్యాలు చూడనెంచి కాళ్ళు కదిపే, చినుకులు రాలగ జలదరించి వళ్ళు  తడిసే, జలాశయమున కమలము మనసు కుదిపే, కమలాన్ని  అందు కోవాలని ఆరాటం పెరిగే కడు  విశాల   నేత్రములు  కలిగి  నట్టి, కను విందు  చెస్తూ కదులు తున్నట్టి, జలక మాడుతున్న జలకన్య…