1. మా రోజుల్లో ,… “గులాబి పువ్వు” ఇస్తే చాలు…. ప్రేమ లో పడిపోయేవారు!! మరి…ఈ రోజుల్లో?? “ఆపిల్” ఇస్తే కానీ ప్రేమించడం లేదు!! …..”ఆపిల్” అంటె పండు కాదండి బాబూ!! ….”ఆపిల్” ఫోన్!! –((**))– 2. ఎందుకో, మరి!! ఇయ్యాల, పుట్టలో పాలు పొస్తొంటె …… చాలా గుర్తుకు వచ్చాయి!! ఏమిటి పాముల రకాలా…

ఈ  నాటి జోకు ప్రాంజలి ప్రభ (1) సరదాగా తీసుకొవాలండొయ్!…మరి!!  “ఫై.సి.నారి” కి ఇంట్లొ పని చేస్తుంటే…కరెంట్ షాక్ కొట్టింది!!  భార్య గాభరా పడుతూ …  “అయ్యో! అయ్యో!!..మీకు ఏమీ కాలేదు కదా?!” అంటూ పరుగు పరుగున వచ్చింది!!  “నా సంగతి దేవుడెరుగు….  ముందు ఎన్ని యూనిట్లు కాలేయో చూడవె …  వెర్రి మొహమా!!” అన్నాడు…

“యుక్త వయస్సు” లోనే మరణించిన …  “రోమేయో , జూలియట్’ లది……..  గొప్ప ప్రేమ అంటారు అందరూ….  కానీ….  నిజమైన ప్రేమ …  సుఖ దుఖాలు పంచుకుని …  కాపురం చేసి…  పెరిగి…  70 సం.లు…  “కలిసి” ….  జీవించిన …  మన తల్లి తండ్రులది…  తాత గారు , నానమ్మ గార్లది!! అందుకే నేను…

వాచిమేన్ ఇప్పుడు ” లిఫ్ట్ పనిచేస్తుందా ” అని అడిగాడు సుబ్బారావు. ” లిఫ్ట్ పనిచేస్తుందండి ” అన్నాడు సుబ్బారావుతో వాచిమేన్. అయితే కదలదే కరంటు వచ్చాక కదులుతుంది ఈ మెట్లు 4వ అంతస్తు చేరుస్థాయా . అవి ” చేర్చ వండి మిరే ఎక్కి వెళ్ళాలి ” . సరే నీవు వెళ్లి పడుకో…

: 1.అవార్డు శ్రీమతి : ” ఏవండి మనం ఆదర్సదంపతులం కదా ” శ్రీవారు: ” అవునే అందుకే కదా, మనకు “ఆదర్సదంపతుల ఆవార్డు ” శ్రీమతి : ” అవార్డు తీసుకోనేదాక నోరెత్తకండి, నోరెత్తారో, నా నోరు పెద్దదవుతుంది జాగ్రత్త ” శ్రీవారు: నోటిమీద వేలు వేసుకొని , బసవన్నలా తలఊపుతా అంతొద్దు నేనుఉన్నట్టు…