1. మా రోజుల్లో ,… “గులాబి పువ్వు” ఇస్తే చాలు…. ప్రేమ లో పడిపోయేవారు!! మరి…ఈ రోజుల్లో?? “ఆపిల్” ఇస్తే కానీ ప్రేమించడం లేదు!! …..”ఆపిల్” అంటె…

||శ్రీ రామపంచరత్నం || కంజాయతపత్రాయతలోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వలకుండలాయ | కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయ స లక్ష్మణాయ || విద్యున్నిభాంబోధ సువిగ్రహాయ విద్యాధరైసంస్తుతసద్గుణాయ | వీరావతారాయ విరోధిహర్త్రే నమోస్తు…

నడకలో కధల సంసారం (కధ ) (2) రచయిత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ  రాజు గారి  దంపతులు, రావు గారి దంపతులు రోజూ కలసి వాకింగ్…

నేటి నామనసు కధ –  ఏమండి జాగర్త షుగర్ మాత్రలు వేసుకున్నారా, బి.పి. మాత్రాలు వేసుకున్నారా అదేదో సినిమాలో కాఫీలు త్రాగరా, టిఫెన్లు తిన్నారా అని ప్రతి…

ఓం శ్రీ రామ్ – శ్రీ మాత్రేనమ : – శ్రీ కృష్ణాయనమ: ఆనందం – ఆరోగ్యం – ఆధ్యాత్మికం అక్షర గోవిందనామాలు (1) రచయిత :…

ఈ  నాటి జోకు ప్రాంజలి ప్రభ (1) సరదాగా తీసుకొవాలండొయ్!…మరి!!  “ఫై.సి.నారి” కి ఇంట్లొ పని చేస్తుంటే…కరెంట్ షాక్ కొట్టింది!!  భార్య గాభరా పడుతూ …  “అయ్యో!…

సంకల్పం చేసుకోండి .  సుమారు రెండువేల సంవత్సరాల క్రిందట పురాతన గ్రంధములలో ఉల్లేఖించబడిన ఒక కధ వున్నది. ఆ కధ ఏమంటే – అది కధ అయినా…

ఓ మంచి కధ…. చదవండి.  ఒక పాప దగ్గిర పెట్టెలో కొన్ని ముత్యాలున్నాయి. వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వుండేది. ఒకరోజు ఆ పాప పడుకుని వుండగా తండ్రి…

ప్రాంజలి ప్రభ (చిన్న కధ- nippu ) . పిల్లల మనస్ తత్త్వం అర్ధం చేసుకోవటం చాలా కష్టం, మనం ఒక పని చేయ మంటే మరో…