శ్రీధర్ డే కరుణా కటాక్ష వినయం లోకాల పర్యంతమే సంరక్షా పరుడే సమస్త జన సందేహాల నివృత్తుడే ఆరాధ్యుల్కె సుఖా లిచ్చి మనసే మెప్పించె పూజార్హుడే అందర్నీ…

ఇందులో సంస్కృత పదాలు పొదగబడటంవల్ల శబ్దశక్తి, మంత్రశక్తి కలిగి ఉంది. అందువల్లనే ఈ దండకం శ్రద్ధగా పారాయణ చేసినవారికి కోరిన కోర్కెలు తీర్చటంలో చాలా ప్రభావశాలిగా ఉన్నది. ఈ…

వచ్చిందీ కలిమీ మనస్సు కదిలే హీనాతి హీనమ్ముగా చేసేదీ తెలిపే విశేష పలుకే బంగారు సంపాదనే పెర్గేనే చెలిమీ ప్రధాన బలిమీ తోడైంది ప్రోత్సాహమే ఎంతుంన్నా బ్రతుకంత…

అయోధ్యా పుర నేతారం మిథిలా పుర నాయికాం ! రాఘవాణాం అలంకారం వైదేహీనాం అలంక్రియాం !! రఘూణం కుల దీపం చ నిమీనం కుల దీపికం !…

నేరాలు, ఘోరాలు చూడలేక సిగ్గుతో కళ్ళుమూసుకున్నది ధర్మదేవత దారుణ, మారణకాండను మార్చలేక తలదించుకున్నాది రక్షక న్యాయ దేవత ప్రేమలను, భందాలను కల్పలేక సత్యాన్ని తెల్పలేకున్నది సత్య దేవత…

ఈ నాడు స్పెషల్ – శ్రావణ పౌర్ణమి విశిష్టత!

ఓంశ్రీరాం – శ్రీ మాత్రేనమ: – సర్వేజనాసుఖినోభావంతు (ఆనందం – ఆరోగ్యం – ఆధ్యాత్మికం – ప్రాంజలి ప్రభ లక్ష్యం ) సేకరణ, రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ   పాట:…

శివధనస్సు

 ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్     ఓం శ్రీ రామ్  ప్రాంజలి ప్రభ – శివధనస్సు    సర్వేజనా సుఖినోభవంతు